top of page

Rekisteriseloste

Päivitetty5.6.2020

Palanen Biten Oy:n asiakasrekisterin rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Palanen Biten Oy / Y-tunnus 3120654-6

2. Yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava rekisteriä koskevissa asioissa

Heidi Laasonen, Yrittäjä puh. 050 516 4540 hlaasonen@yahoo.com 

3. Rekisterin nimi

Palanen Biten Oy:n asiakasrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään Palanen Biten Oy:n asiakaspalveluun, asiakkuuksien hoitamiseen ja analysointiin, liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiseen, suunnittelemiseen sekä asiakasviestintään ja markkinointiin, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavat tiedot liittyvät rekisteröidyn asemaan ja tehtäviin asiakassuhteessa. Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi, titteli ja toimenkuva, sähköposti- ja muut yhteystiedot sekä hänen työnantajansa tai edustamansa yhteisön nimi ja osoite. Rekisteri voi sisältää myös yritysten ja yhteisöjen yleisiä sähköposti- ja osoitetietoja.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, yritysten, yhteisöiden tai henkilöiden julkistamista omista henkilötietolähteistä. Tietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää osoite-, päivitys- tai muita vastaavia palveluita tarjoavien rekisterinpitäjien rekistereistä tai muista vastaavista luotettavista lähteistä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteröidyistä tallennettuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa kohdassa 4 mainituille alihankintayhtiöille perusteltuja tarkoituksia varten.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta, eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueiden ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, varmistetaan, että tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan ja riittävät turvatoimet otetaan huomioon henkilötietojen käsittelyn turvaamiseksi.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot sijaitsevat Palanen Biten Oy:n tietokannassa, joka sijaitsee lukitussa tilassa ja on suojattu palomuurein, vaihtuvin salasanoin sekä muilla vastaavilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on pääsy vain niillä työntekijöillä, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä rekisteröityjen tietoja. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana tietokantaan. Jos tietokoneelle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

 

10. Tarkastus oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on rekisteriin tallennettu. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuna kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle mainittuun osoitteeseen. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjausta. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle mainittuun osoitteeseen.

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tiedotus-, markkinointi-, ja muut mahdolliset viestit, joita lähetetään asiakassuhteen ylläpitoa varten. Kieltäminen tapahtuu kirjallisena kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on myös oikeus poistattaa tietonsa Palanen Biten Oy:n asiakasrekisteristä. Tietojen poiston vaatiminen tapahtuu kirjallisena kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle.

bottom of page